top of page

אבחון

מתי לפנות לקלינאית תקשורת?

כאשר מתעורר החשש לאיחור או לקושי בתחום התקשורת, השפה או הדיבור מומלץ לפנות לאבחון אצל קלינאית תקשורת.

 -  קשיים בתחום התקשורת כוללים: מיעוט בכוונות    תקשורתיות, קושי בהדדיות, קשיים ביוזמה והיענות, קשיים בתפקוד החברתי ועוד.

 -  קשיים בתחום השפה כוללים: קושי בהבנת שפה דבורה או כתובה, איחור שפתי, אוצר מילים דל,  קושי בארגון מסר, קשיי תחביר ועוד.

 -  קשיים בתחום הדיבור כוללים: קושי בתכנון הדיבור (אפרקסיה),דיבור שאינו מובן,  קושי בהיגוי הגה ספציפי, גמגום ועוד.

לאחר האבחון קלינאית התקשורת תוכל להעריך את ההתפתחות של הילד בכל אחד מהתחומים, ובמידת הצורך להמליץ על הדרכה או על טיפול.

מומלץ להגיע לאבחון לאחר ביצוע בדיקת שמיעה עדכנית על מנת לשלול קושי שמיעתי שעלול לפגוע ביכולות השפה וההיגוי.

  • Facebook
2_edited.jpg
אבחון: Recent News
bottom of page